Beleid

VOG

Handboogsportvereniging Rozen van Oranje wil graag een veilig en sportief klimaat bieden voor onze sporters van alle leeftijden.

Vandaar dat er visies zijn ontwikkeld aangaande omgangsregels in en rond het gebouw en verplichte Verklaringen Omtrent het Gedrag voor trainers en penningmeester. Deze VOG’s worden via de handboogbond aangevraagd bij het ministerie van justtie.

Hieronder vindt u de documenten die opgesteld zijn voor onze leden met thema’s: voorkoming van seksuele intimidatie, procedure VOG, de vertrouwenscontactpersoon en de algemene omgangsregels.

VOG beleid

Handboogsportvereniging Rozen van Oranje vindt het belangrijk om een veilig sportklimaat te hebben en te houden voor alle sporters en in het bijzonder minderjarigen en andere kwetsbare groepen. Een van de middelen om dit te bewerkstelligen is het introduceren van een verplichte VOG voor (toekomstige) trainers. Daarnaast wordt een VOG voor (toekomstige) penningmeesters verplicht gesteld.

1. Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

2. Waarom is een VOG belangrijk?

Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kunnen sporten. Als sportvereniging, maar ook als sportbond, is het een plicht om maatregelen te nemen die seksuele intimidatie kunnen voorkomen. De VOG is één van de mogelijke maatregelen. Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers. En het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met kinderen of kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt. Naast de VOG zijn er ook andere maatregelen die genomen kunnen worden om de kans op seksuele intimidatie te verkleinen.

3. Procedure

Voor aanstelling van een nieuwe trainer of penningmeester wordt de volgende procedure gehanteerd om deze personen te screenen:

 • Het houden van een kennismakingsgesprek
 • het checken van eventuele referenties
 • het laten aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • het laten ondertekenen van gedragsregels (alleen voor trainers), zie bijlage 1

Indien er door de persoon geen goedgekeurde VOG overhandigd kan worden is een functie van trainer of penningmeester voor deze persoon niet haalbaar.

4. Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

In de sport zijn vertrouwenspersonen en vertrouwenscontactpersonen actief. In de praktijk blijkt dat de functies van de vertrouwenspersonen en VCP vaak door elkaar worden gehaald. De VCP is binnen de sportbond of sportvereniging het 1e aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. Elke sportbond heeft een vertrouwens- contactpersoon. Deze VCP fungeert als 1e opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert de VCP de bond en/of vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

De vereniging heeft géén vertrouwens(contact)persoon. Hierbij wordt verwezen naar de vertrouwenscontactpersoon van Rayon 3, vcp.rayon3@gmail.com en van de NHB, tel 026-4834700, josebruntink@handboogsport.nl

Meer informatie is te vinden op: https://www.handboogsport.nl/de-nhb/#procedures

5. Omgangsregels geldend voor alle leden

Elk lid van handboogsportvereniging Rozen van Oranje:

 • IS OPEN: Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de NHB, Rayon 3.
 • TOONT RESPECT: Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.
 • RESPECTEERT AFSPRAKEN: Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.
 • IS INTEGER: je maakt op geen enkele wijze misbruik van jouw eventuele machtspositie.
 • GAAT NETJES OM MET DE OMGEVING: Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de oefenruimte netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.
 • BLIJFT VAN ANDEREN AF: Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.
 • HOUDT ZICH AAN DE REGELS: lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.
 • TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • DISCRIMINEERT NIET: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
 • IS EERLIJK en SPORTIEF: Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld.
 • JE VERMIJDT: als trainer/sleutelhouder de situatie 1 volwassene op 1 minderjarige in de trainingsruimte (binnen en buiten)
 • Tijdens jeugdwedstrijden en -trainingen wordt er geen alcohol geschonken aan de aanwezigen
 • MELDT OVERTREDINGEN VAN DEZE GEDRAGSCODE: Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging/rayon. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport.

NB: Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld schend dan dit vertrouwen niet. Wanneer echter de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleeg dan een derde, bel bijvoorbeeld met het vertrouwenspunt sport.